Regulamin konkursów Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie

REGULAMIN KONKURSÓW MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IMIENIA JANA KIEPURY W WARSZAWIE

ORGANIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM FACEBOOK LUB/ORAZ STRONY INTERNETOWEJ

(zwany dalej „Regulaminem”)

 

 • 1 DEFINICJE
 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

 1. „Konkurs” – konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie przy ul. Goplańskiej 42.
 3. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. „Nagroda ” – 1 podwójne zaproszenie na spektakl/koncert lub inne wydarzenie Organizatora.

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs prowadzony jest w celu promocji kultury muzycznej oraz Mazowieckiego Teatru Muzycznego.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on i kończy zgodnie z zakresem czasowym określonym na stronie facebook.
 3. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem strony internetowej/ Facebook Organizatora.
 5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
 7. W trakcie trwania Konkursu, Organizator może przesyłać Uczestnikom, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związane z przebiegiem Konkursu.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz .
 • 3 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 1. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej www.mteatr.pl.  Biorąc udział w konkursie uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.”
 2. Dołączyć do fanów Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Warszawie.
 3. Odpowiedzieć na pytanie konkursowe i zamieścić je pod postem zawierającym pytanie konkursowe w terminie wskazanym w pytaniu konkursowym.
 4. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt 1-3 niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”).
 5. Nagrodę otrzyma 1 Uczestnik za prawidłową odpowiedź, wykazującą  wiedzę na temat wskazany w pytaniu konkursowym, erudycję i interesujące przedstawienie odpowiedzi na pytanie konkursowe, w sposób ciekawy dla czytelnika i zachęcający do obejrzenia przedstawianego koncertu/ spektaklu/wydarzenia.
 6. Wszystkie zgłoszenia Uczestników Konkursu będą zapisywane w bazie danych Organizatora.
 7. Nadesłane Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.
 8. Zgłoszenia Konkursowe zawierające wulgaryzmy lub obraźliwe w swej treści nie będą przyjmowane i zostaną usunięte przez Organizatora.
 9. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 10. Uczestnik, przesyłając odpowiedź spełniającą przesłanki Utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie Utworu przez Organizatora, w szczególności dodanie logo Organizatora, publikację Utworu w Internecie, wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących Konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.

 

 • 4 PRAWA AUTORSKIE
 1. Każdy Uczestnik, który odpowiedział na pytanie konkursowe w wyniku czego powstał Utwór, oświadcza, że jest jego wyłącznym autorem i posiada do niego pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste lub oświadcza, że posiada wiedzę, iż przedstawiona odpowiedź w ramach Konkursu nie narusza autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich.
 2. Uczestnik zwolni Organizatora od odpowiedzialności, przejmując odpowiedzialność za  wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do nagrodzonego Utworu, nie przysługiwały Uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
 • 5 NAGRODA W KONKURSIE I SPOSÓB JEJ PRZYZNANIA
 1. W ramach Konkursu przewidziana jest Nagroda: podwójny bilet na koncert/spektakl/wydarzenie organizowane przez Mazowiecki Teatr Muzyczny.
 2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora (zwana dalej „Komisją Konkursową”), spośród Uczestników wybierze 1 osobę, której odpowiedź w konkursie zostanie uznana za najlepszą, w oparciu o subiektywną ocenę „Komisji Konkursowej”.
 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wybór Zwycięzcy Konkursu, jak również stwierdzenie ważności wyników Konkursu oraz dbanie o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagrody Zwycięzcy oraz terminów jej dostarczenia. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.
 • 6 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU
 1. Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na Stronie Organizatora.

 

 • 7 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU
 1. Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej oraz Facebook Organizatora.

 

 • 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagrody, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu zamieszkania – adresu do wysyłki nagrody) oraz przesłania przez Organizatora wiadomości e-mail Laureatom i Zwycięzcom Konkursu.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem.
 • 9 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRODY
 1. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody poprzez ogłoszenie wyników na Facebooku Organizatora lub za pomocą wiadomości e-mail.
 2. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Uczestnik Konkursu, powiadomiony o wygranej powinien wysłać dane adresowe do wysyłki nagrody na następujący adres e-mail: bow@mteatr.pl . Jednocześnie Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie wyników Konkursu  na Facebooku Organizatora wraz z podaniem jego imienia, nazwiska i miejscowości.
 3. Organizator wyda nagrodę Zwycięzcy Konkursu w terminie i w dniu/ wysłać na adres Zwycięzcy wskazanym w mailu informującym o wygranej w Konkursie.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
 5. Zwycięzca nagrody po jej otrzymaniu będzie zobowiązany pokwitować pisemnie odbiór nagrody na protokole odbioru ze wskazaniem czytelnie imienia i nazwiska oraz daty odbioru nagrody.
 6. W przypadku braku kontaktu z nagrodzonym Uczestnikiem w ciągu 2 dni od momentu poinformowania o przyznaniu nagrody oraz braku podania danych adresowych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
 7. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

 

 • 10 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać w formie listu poleconego na następujący adres: Mazowiecki Teatr Muzyczny im. J. Kiepury, 02-954 Warszawa ul. Goplańska 42 , jednakże nie później niż w terminie 2 tygodni od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie Organizatora oraz na jego Facebooku przez cały okres trwania Konkursu.
 2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników Konkursu i Organizatora regulowany oraz oceniany jest na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z  Konkursem w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter