Regulamin Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury

Regulamin Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury

Regulamin konkursu
TEATRALNEJ NAGRODY MUZYCZNEJ
IM. JANA KIEPURY

Do pobrania:

Regulamin 2018

Zarządzenie nr 11/2018 dotyczące zmiany terminu informacji uczestników Konkursu o wynikach eliminacji

Honorując wyróżniające się osiągnięcia w twórczości polskich publicznych teatrów muzycznych oraz teatrów publicznych, posiadających w repertuarze spektakle muzyczne, w zakresie muzyki klasycznej, musicalowej, spektakli muzycznych ustanawia się nagrodę dla twórców i środowiska publicznych teatrów w Polsce.

 • § 1.
  Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury, zwanej dalej Konkursem jest Mazowiecki T eatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie, reprezentowany każdorazowo przez Dyrektora Teatru, będącego jednocześnie przewodniczącym Kapituły Konkursu.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w Konkursie, jego przebieg oraz zasady nadzoru nad jego przygotowaniem i realizacją.
 • § 2.
  Przedmiot i cel Konkursu
 1. Przedmiotem Konkursu jest prezentowanie twórczości polskich publicznych teatrów muzycznych oraz polskich publicznych teatrów posiadających w repertuarze wydarzenia muzyczne
  i honorowanie najlepszych spośród zgłoszonych za wyróżniające je osiągnięcia.
 2. Nagrodą w Konkursie jest: Teatralna Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury, zwana dalej Nagrodą.
 3. Nazwa Nagrody oraz statuetka są chronione przepisami prawnymi jako znak towarowy.
 4. Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zespołowy i przyznawana jest osobom lub polskim teatrom publicznym, działającym na terenie Polski.
 5. Celem konkursu jest uhonorowanie i wyróżnienie indywidualnych osób, grupy artystów i instytucji działających w ramach teatrów opisanych w par. 2 ust.1  niniejszego Regulaminu, na terenie Polski w zakresie muzyki klasycznej, musicalowej, spektakli muzycznych, a także wyłonienie talentów muzycznych w przypadku nagrody za debiuty śpiewaka i śpiewaczki oraz artystów wykonujących plakat.
 • § 3.
  Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być teatry publiczne, działające na terenie Polski posiadające
  w repertuarze wydarzenia muzyczne, które dokonują zgłoszeń do Organizatora Konkursu na przygotowanych w tym celu Kartach Zgłoszeń.
 2. Karty Zgłoszeń do udziału w Konkursie należy składać Mazowieckiemu Teatrowi Muzycznemu imienia Jana Kiepury w Warszawie w terminie do dnia 23 marca 2018 roku w drodze poczty elektronicznej na adres: biuro@mteatr.pl oraz w formie pisemnej w  drodze poczty tradycyjnej poprzez przesłanie zgłoszenia, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs” na adres Organizatora Konkursu: Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 42. Przy wysyłce w drodze poczty tradycyjnej liczy się data wpływu przesyłki do Organizatora Konkursu.
 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać Kartę Zgłoszenia opracowaną zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.
 4. Karta Zgłoszenia będzie dostępna do pobrania ze strony internetowej mteatr.pl.
 5. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czasie Gali Wręczenia Teatralnych Nagród
  Muzycznych im. Jana Kiepury, która została zaplanowana na wrzesień 2018 r.
 6. Do Karty Zgłoszenia należy dołączyć Materiał Pokazowy (10 kopii) DVD. Materiał Pokazowy powinien zostać zapisany w formacie DVD (VOB). W przypadku kategorii „Najlepszy plakat teatralno-muzyczny” należy załączyć plik w formacie PDF zapisany na nośniku CD.
 7. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, na uszkodzonych nośnikach przekazu lub niemożliwe do odczytu ze względu na uchybienie wymogom dotyczącym rodzaju nośnika określonym w par.3 ust.5 niniejszego Regulaminu, doręczone po przekroczeniu terminu wskazanego w par.3 ust.2 niniejszego Regulaminu będą w każdym przypadku odrzucane. Organizatorzy nie mają obowiązku wzywania zgłaszającego do uzupełnienia braków lub korekty zgłoszenia.
 8. Materiał Pokazowy, o którym mowa w ust. 6 może dotyczyć więcej niż 1 Karty Zgłoszenia.
 9. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma potwierdzenie przekazane w formie mailowej w terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania Karty Zgłoszenia przez Organizatora. W przypadku braku takiego potwierdzenia uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z Organizatorem Konkursu Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury, pod adresem biuro@mteatr.pl lub numerem tel. 22 896-00-00.
 • § 4.
  Zgłoszeni i kategorie
 1. Zgłoszonym do konkursu może zostać każdy artysta, wykonawca, twórca zgłoszony przez dyrektora jednego z Teatrów, określonych w 2 ust. 1, działających na terenie Polski.
 2. Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:
  I. Najlepszy spektakl;
  II. Najlepsza śpiewaczka operowa;
  III. Najlepszy śpiewak operowy;
  IV. Najlepsza wokalistka musicalowa;
  V. Najlepszy wokalista musicalowy;
  VI. Najlepszy debiut (śpiewaczki);
  VII. Najlepszy debiut (śpiewaka);
  VIII. Najlepszy reżyser;
  IX. Najlepszy dyrygent;
  X. Najlepsza tancerka (klasyka);
  XI. Najlepszy tancerz (klasyka);
  XII. Najlepsza tancerka (pozostałe formy taneczne);
  XIII. Najlepszy tancerz (pozostałe formy taneczne);
  XIV. Najlepsza choreografia;
  XV. Najlepsza scenografia;
  XVI. Najlepszy plakat teatralno – muzyczny;
  XVII. Najlepsze kostiumy;
  XVIII. Nagroda Specjalna za całokształt pracy artystycznej.
 3. Zgłoszeń do Nagród w kategoriach wymienionych w par. 4 ust. 2 pkt I – XVIII dokonują dyrektorzy polskich publicznych teatrów do dnia 23 marca 2018 wraz z uzasadnieniem merytorycznym na piśmie oraz dołączonymi Materiałami Pokazowymi DVD lub na innych nośnikach wskazanych w par. 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu, dotyczących osiągnięć artystycznych osób zgłoszonych. 
 1. Zgłoszenia dotyczą  osiągnięć artystycznych obejmujących okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., z wyłączeniem kategorii XVIII – Nagroda Specjalna za całokształt pracy artystycznej.
 2. Nagroda w kategorii Nagroda Specjalna za całokształt pracy artystycznej może być przyznana jednej osobie tylko raz.
 3. Regulamin nie przewiduje przyznania nagród ex aequo.
 4. Regulamin przewiduje możliwość nieprzyznania przez Kapitułę Nagrody w poszczególnych kategoriach.
 •  § 5.
  Przebieg Konkursu
  Prawa i wizerunek Zgłoszonych
 1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 2. a) Pierwszy etap Konkursu polega na przesłuchaniu, obejrzeniu i ocenie nadesłanych Materiałów Pokazowych dotyczących Zgłoszonych przez gremium Kapituły Konkursu oraz zakwalifikowaniu Nominowanych do drugiego etapu Konkursu. O wyniku eliminacji uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną do dnia  31 maja 2018 r. oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie mteatr.pl.
 3. b) Drugi etap Konkursu polega na wyłonieniu Laureatów spośród osób Nominowanych.
 4. Nominowani wyłonieni spośród Zgłoszonych kandydatów w II etapie Konkursu, zobowiązują się do jednorazowego, nieodpłatnego wykonania nagrodzonego występu, prezentacji plakatu w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora  podczas Gali Wręczenia Nagród. 
 5. Laureaci i Nominowani wyrażają nieodwołalną zgodę na fotografowanie i utrwalanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów przez Organizatorów. W powyższym zakresie, Nominowani i Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku przez Organizatorów.
 6. Nominowani i Laureaci przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatorów prawa do artystycznych wykonań utworów, utrwalonych przez Organizatorów w trakcie Gali Wręczenia Nagród.
 7. Przeniesienie praw do artystycznych wykonań, o których mowa w par. 5 ust. 4 Regulaminu następuje bez ograniczenia czasowego i terytorialnego oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
 8. Utrwalanie artystycznych wykonań za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej dowolną techniką i na dowolnych nośnikach.
 9. Utrwalenie artystycznych wykonań za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej.
 10. Zwielokrotnianie i umieszczanie utrwalonych zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów na wszelkich nośnikach informacji (płyty dvd/cd/blue-ray, dyski twarde, karty pamięci, pendrive etc.) oraz rozpowszechnianie takich zapisów i nośników informacji (w tym w środkach masowego przekazu).
 11. Publiczne wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym (w tym interaktywnie).
 12. Rozpowszechnianie, utrwalanie i powielanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów w dowolny sposób i dowolną techniką.
 13. Wprowadzanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych (w tym ogólnie dostępnych, sieci Internet) oraz udostępnianie ich użytkownikom takich sieci, a ponadto przesyłanie i kopiowanie pomiędzy komputerami, serwerami i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami przy pomocy wszelkiego rodzaju środków i technik.
 14. Wprowadzanie do obrotu, użyczanie, wynajmowanie i udostępnianie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów innym podmiotom, według potrzeb i celów Organizatorów.
 15. Przystosowywanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów według celów i potrzeb Organizatorów.
 16. Wykorzystywanie zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów w reklamie bądź jako element merchandisingu.
 17. Dołączanie egzemplarzy zapisów artystycznych wykonań lub ich fragmentów jako insertu do wydawnictw, katalogów, książek, gazet, czasopism etc.
 18. Dokonujący zgłoszeń są obowiązani do przedstawienia Zgłoszonym zasad Regulaminu Konkursu
  i praw oraz obowiązków z niego wynikających, a przesłanie Organizatorowi Karty Zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą Zgłoszonych na wykorzystanie jego praw i wizerunku w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 • § 6.
  Skład i obrady Kapituły Konkursu
 1. Kapitułę Konkursu powołuje Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury
  w Warszawie, będący przewodniczącym Kapituły.
 2. Liczba osób zasiadających w Kapitule Konkursu wraz z przewodniczącym nie może przekraczać dziesięciu członków i nie może liczyć mniej niż siedmiu członków.
 3. Kapituła Konkursu na swoich posiedzeniach będzie analizować Materiały Pokazowe, o których mowa w niniejszym Regulaminie i Karty Zgłoszeń z merytorycznym uzasadnieniem danego zgłoszenia oraz podejmować wszelkie decyzje w przedmiocie dopuszczenia Zgłoszonych do II etapu Konkursu oraz wyboru Laureatów. Kapituła zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Dyrektora Teatru, który przedstawił dane Zgłoszenie z prośbą o zaproszenie delegacji Kapituły Konkursu na spektakl.
 4. Kapituła Konkursu obradować będzie w dniach zaproponowanych przez Przewodniczącego Kapituły i uzgodnionych ze wszystkimi członkami Kapituły Konkursu.
 • § 7.
  Nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie jest statuetka Jana Kiepury i dyplom oraz ewentualne nagrody specjalne, fundowane przez sponsorów dla Laureatów poszczególnych kategorii.
 2. Wręczenie Nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury w Warszawie we wrześniu 2018 r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w specjalnym ogłoszeniu prasowym na stronie: mteatr.pl oraz na fanpage’u Teatru: www.facebook.com/MTeatr/.
 • § 8.
  Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie mteatr.pl w okresie nadsyłania zgłoszeń przez teatry.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie po jego ogłoszeniu.
 3. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Zgłoszonego warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że utwory zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich, a ponadto wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych Zgłoszonych i Laureatów.
 5. Dane osobowe Zgłoszonych i Laureatów będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu oraz realizacji zadań własnych Organizatora.
 6. Administratorem danych osobowych Zgłoszonych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz do odwołania Konkursu, bez podania przyczyn.
 8. Kontakt z Organizatorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mteatr.pl.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2018 r.
 10. Tracą moc obowiązującą wszystkie wcześniejsze Regulaminy Konkursu.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter