Monitoring

 • Na terenie Kina Praha (Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wprowadzony jest monitoring wizyjny.
 • Monitoring obejmuje:
  1. punkt kasowy – parter,
  2. hol – parter,
  3. punkt kawowy (2 urządzenia rejestrujące) – kondygnacja 1,
  4. wyjście ewakuacyjne – kondygnacja 1,
  5. klatka schodowa – kondygnacja 2.
 • Monitoring nie obejmuje miejsc innych niż wskazane w ust. 2.
 • Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kina Praha oraz pracowników zatrudnionych w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury.
 • Obszar objęty monitoringiem jest oznakowany tablicami ,,Obiekt monitorowany’’.
 • Monitoring wizyjny jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę.
 • Rejestracji podlega wyłącznie obraz.
 • Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 • Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących obraz, dostęp mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 • Zarejestrowany obraz może być udostępniany także podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja, prokuratura, sądy), w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu lub mieniu.
 • Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania, chyba że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada inspektor ochrony danych.
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter