Monitoring Kino Praha

 1. Na terenie Kina Praha (Warszawa, ul. Jagiellońska 26) wprowadzony jest monitoring wizyjny.
 2. Monitoring obejmuje:
  1. punkt kasowy – parter,
  2. hol – parter,
  3. punkt kawowy (2 urządzenia rejestrujące) – kondygnacja 1,
  4. wyjście ewakuacyjne – kondygnacja 1,
  5. klatka schodowa – kondygnacja 2.
 3. Monitoring nie obejmuje miejsc innych niż wskazane w ust. 2.
 4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kina Praha oraz pracowników zatrudnionych w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury.
 5. Obszar objęty monitoringiem jest oznakowany tablicami ,,Obiekt monitorowany’’.
 6. Monitoring wizyjny jest prowadzony w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę.
 7. Rejestracji podlega wyłącznie obraz.
 8. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 9. Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących obraz, dostęp mają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.
 10. Zarejestrowany obraz może być udostępniany także podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Policja, prokuratura, sądy), w przypadku zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu i zdrowiu lub mieniu.
 11. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu jest przechowywany na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO i Kodeksu pracy. Podlega on zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od zarejestrowania, chyba że zarejestrowany obraz może być użyty lub będzie użyty jako dowód w postępowaniu prowadzonym przez właściwy sąd lub inny organ publiczny. Za przechowywanie i zniszczenie materiałów po upływie określonych prawem terminów odpowiada inspektor ochrony danych.
20 listopada 2019
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Twitter